VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > RK Kerk > Religieuze gemeensch. > Nieuwe gemeensch.

Nieuwe gemeenschappen

INLEIDING


De nieuwe religieuze gemeenschappen zijn opgericht vooruitlopend op, of na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en dragen in veel opzichten de kenmerken van die periode.

Zij worden gekenmerkt door een grote openheid naar de wereld toe en door een grote variëteit en vrijheid bij de manier waarop zij zichzelf vormgeven. Soms is dat op een heel nieuwe en vrije manier, soms op een manier die sterk lijkt op die van de oude orden en congregaties.

De nieuwe gemeenschappen worden officieel aangeduid met de term seculiere instituten, kerkrechtelijk vallen zij onder de instituten van godgewijd leven.


Belofte

Wie tot een nieuwe gemeenschap toetreedt legt alleen een belofte af. Deze belofte kan inhoudelijk heel verschillend zijn en uiteenlopen van een tijdelijke belofte tot een levenslange gelofte in de trant van die welke de leden van orden en congregaties afleggen. Kerkrechtelijk vormen deze beloften echter een minder zware verplichting.


Leden

Wat de leden betreft kennen de nieuwe gemeenschappen een grote variëteit: sommige gemeenschappen zijn alleen voor priesters, andere alleen voor mannen of voor vrouwen en weer andere zijn voor al deze groepen open, enkele zelfs ook voor protestantse gelovigen.


Gemeenschapsleven

De leden van nieuwe gemeenschappen leven wel gemeenschappelijk, maar buiten de wereld. Zij wonen vaak in gewone woningen en verdienen hun brood met normale beroepen.


Kledij

De leden van nieuwe gemeenschappen dragen doorgaans geen eigen habijt of speciale kledij, maar gewone alledaagse burgerkleding. Uitzondering zijn die gemeenschappen die het karakter hebben van de oudere orden en congregaties, zoals bijv. de Blauwe Zusters van van Matará of de Broeders van Sint Jan.


Verspreiding

De nieuwe gemeenschappen zijn lokaal en kleinschalig begonnen. Daardoor zijn de meeste beperkt tot enkele plaatsen of hooguit een bepaald land. Slechts enkele nieuwe gemeenschappen zijn inmiddels internationaal actief.


Erkenning

Oorspronkelijk was voor de oprichting van instituten van godgewijd leven alleen erkenning door de lokale bisschop vereist, al werd het Vaticaan vaak wel daarover geïnformeerd. In november 2020 bepaalde paus Franciscus in zijn motu proprio Authenticum charismatis dat zulke gemeenschappen voortaan door de Heilige Stoel moeten worden goedgekeurd. Dit om te voorkomen dat er te veel kleine, weinig levensvatbare gemeenschappen worden gesticht.


Misbruik

In recente jaren is aan het licht gekomen dat de stichters van een reeks van nieuwe bewegingen, zoals de paters van Sint-Jan, de Legionnairs van Christus, de Communauté des Béatitudes, Solidatium, de Blauwe Zusters, l'Arche en de Foyer de Charité zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Met name tijdens het pontificaat van Johannes Paulus II werd daarbij door vele kerkelijke leiders weggekeken, onder meer vanwege de vroomheid en de priesterroepingen die van deze nieuwe bewegingen uitgingen.


Links en bronnen:
- Wikipedia: Deutsch DE
- Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Säkularinstitute:
www.saekularinstitute.at

Home > RK Kerk > Religieuze gemeensch. > Nieuwe gemeensch. - naar boven
INTERNATIONALE GEMEENSCHAPPEN


Voorbeelden van nieuwe religieuze gemeenschappen die internationaal actief zijn:


Foyer de Charité
- Opgericht in 1936 door Marthe Robin.
- Met kerkelijke goedkeuring van de Pauselijke Raad voor de Leken.
- Internationale homepage: www.foyer-de-charite.com FR GB NL
- Nederlandse homepage: www.foyer-thorn.nl NL


De Ark-gemeenschap
- Leefgemeenschappen waar mensen met en zonder verstandelijke handicap elkaars leven delen.
- Opgericht in Frankrijk in 1964 door Jean Vanier.
- Wereldwijd 135 gemeenschappen, in Nederland sinds 1995 in Gouda.
- Met kerkelijke goedkeuring van de Pauselijke Raad voor de Leken.
- Nederlandse homepage: www.larchegouda.org NL


Foi et Lumière (Geloof en Licht)
- Gemeenschappen van ouders en vrienden rond verstandelijk gehandicapten.
- Opgericht in Lourdes, Frankrijk in 1971 door Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu.
- Wereldwijd meer dan 1400 gemeenschappen, verspreid over 75 landen.
- Met kerkelijke goedkeuring van de Pauselijke Raad voor de Leken.
- Internationale homepage: www.foietlumiere.org FR GB SP
- Nederlandse homepage: www.geloofenlicht.nl NL


Gemeenschap van Sint Jan
- Opgericht in Fribourg, Frankrijk, in 1975 door pater Marie-Dominique Philippe OP.
- Wereldwijd 51 vestigingen in 21 landen, met ca. 1500 broeders, zusters en vrienden.
- Met kerkelijke goedkeuring van de Pauselijke Raad voor de Leken.
- Nederlandse homepage: www.stjan.org NL


Blauwe Zusters van Matará
Servidoras del Senor y de la Virgen de Matará (SSVM)
- Opgericht in 1988
- Wereldwijd ca. 700 leden in ruim 26 landen.
- Internationale homepage: www.servidoras.org SP GB IT
- Nederlandse homepage: www.blauwezusters.nl NL


Herauten van het Evangelie
- Opgericht in 2001 in Brazilië door Msgr. João Scognamiglio Clá Dias EP, voortgekomen uit de organisatie Tradition, Family, and Property (TFP).
- Onderverdeeld in een tak voor mannen en voor vrouwen, die elk celibatair in gemeenschappen leven. Aanwezig in 57 landen.
- Doel is hernieuwde evangelisatie, waarbij muziek, de Eucharsitie, mariadevotie en trouw aan de Paus een belangrijke rol spelen.
- Wikipedia: Heralds of the Gospel GB
- Homepage: www.arautos.org PT SP IT


Home > RK Kerk > Religieuze gemeensch. > Nieuwe gemeensch. - naar boven
NEDERLANDSE GEMEENSCHAPPEN


Voorbeelden van nieuwe religieuze gemeenschappen die alleen in Nederland voorkomen zijn:


De Hooge Berkt
- Een leefwerkgemeenschap van ca. 130 personen in Bergeijk die een bijdrage wil leveren aan een bewoonbare wereld.
- Opgericht in 1967.
- Van Rooms-Katholieke oorsprong, maar met ook reformatorische leden.
- Homepage: www.hoogeberkt.nl NL


Nieuwe Aarde Gemeenschap
- Leefgemeenschap en dienstencentrum voor de charismatische vernieuwing in de Kerk, eerst in Eindhoven en vervolgens in Helmond.
- Stond aanvankelijk onder leiding van Ed Arons en vervolgens onder die van Maria Vinkenberg.
- In 2001 opgegaan in de Katholieke Charismatische Vernieuwing.


Willibrordushuis
- Een gemeenschap in Den Haag, die bestaat uit 25 personen die willen werken en getuigen van het Goede Nieuws dat Jezus Christus de Heer is.
- Homepage: Willibrordushuis NL


Broeders van het Stille Leven
- Een monastieke gemeenschap van mannen en vrouwen die rondon de Amsterdamse Sint Nicolaaskerk biddend en bezinnend God zoeken in het hart van de moderne cultuur.
- Homepage: www.stadsmonniken.nl NL


Gemeenschap van de gekruisigde en Verrezen Liefde (De Kommel)
- Een gemeenschap in Maastricht die getuigt van de gekruisigde en verrezen Liefde van Christus.
- Gesticht in 1989 door de bisschop van Roermond, Mgr. Johannes Gijsen in samenwerking met Bartholomé van Oudheusden en zuster Rita Aichele.
- Kerkelijk goedgekeurd door de bisschop van Roermond.
- Homepage: www.kommel.nl NL DE


Broederschap van de Heilige Deugden
- Een gemeenschap in navolging van de heilige Franciscus van Assisi, in het bijzonder geïnspireerd door diens Lofzang op de Deugden over de mens die met Gods kracht bezield is.
- Oorspronkelijk, met de zegen van de toenmalige bisschop van Den Bosch, gevestigd in Nijmegen, tegenwoordig net over de grens in het Duitse Keeken.
- Homepage: broederschapvandeheiligedeugden.nl NL


Home > RK Kerk > Religieuze gemeensch. > Nieuwe gemeensch. - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021