Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Vaticaanstad > Afdelingen

Afdelingen van Vaticaanstad

De staat Vaticaanstad kent diverse afdelingen en organen.

- Organogram - Bestuur - Musea - Politie - Brandweer -

- Observatorium - Zomerresidentie Castel Gandolfo -Organogram Vaticaanstad


Secretaris-Generaal

- Afdeling Musea en Galerieën
- Afdeling Technische diensten
    - Vaticaanse brandweer
- Afdeling Economische diensten
- Afdeling Gezondheidszorg
- Vaticaans Observatorium
- Zomerresidentie Castel Gandolfo
- Bureau voor Archeologisch
    Onderzoek


- Juridisch Bureau
- Personeelsbureau
- Bevolkingsbureau
- Archieven
- Boekhouding
- Bureau voor Filatelie
    en Numismatiek
- Post- en Telegraafkantoor
- Verzendkantoor
- Vaticaanse politie
- Toeristenbureau

Home > Vaticaanstad > Afdelingen - naar boven


- Het BESTUUR van de STAAT VATICAANSTAD -Inleiding
- Volgens de grondwet voor Vaticaanstad komt alle wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht volledig en geheel aan de Paus toe.
- Hiermee kan de staatsvorm van Vaticaanstad omschreven worden als een niet-erfelijke kiesmonarchie.
- Omdat de Paus daar echter zelf niet aan toekomt, heeft hij deze bevoegdheden aan verschillende instellingen gedelegeerd. Deze zullen hierna besproken worden.
- De buitenlandse en internationale aangelegenheden van Vaticaanstad worden door de Heilige Stoel behartigd.

Wetgevende macht
- De wetgevende macht voor Vaticaanstad wordt uitgeoefend door de Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad. Deze Commissie bestaat uit 5 kardinalen onder leiding van een president en is verantwoordelijk voor het uitvaardigen van wettelijke regels en bepalingen alsmede voor het formuleren van het bestuurlijke en financiële beleid.
- De president van deze commissie fungeert feitelijk als minister-president van Vaticaanstad. De presidenten van de afgelopen tijd waren achtereenvolgens:
1997 - 2006: Edmund Casimir kardinaal Szoka
2006 - 2011: Mgr. Giovanni Lajolo
2011 - heden: Giuseppe kardinaal Bertello
- De Commissie zetelt in het direct achter de Sint Pietersbasiliek gelegen Palazzo della Governatorato.
Het Palazzo della Governatorato


Uitvoerende macht
- De uitvoerende macht van Vaticaanstad wordt uitgeoefend door het Bestuur van de Staat Vaticaanstad (It.: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano).
- Dit orgaan is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in Vaticaanstad en voor de uitvoering van de door de Pauselijke Commissie voor Vaticaanstad opgestelde regels.
- Het Bestuur staat onder leiding van de speciaal gedelegeerde, die wordt bijgestaan door een secretaris-generaal en een plaatsvervangend secretaris. Zij hebben de leiding over diverse afdelingen.
- De grootste afdelingen, waar 100 tot 380 personen werken, vallen direct onder de speciaal gedelegeerde, terwijl onder de secretaris-generaal diverse kleinere afdelingen ressorteren, waar in totaal ca. 180 personen werken.
- Het totaal aantal werknemers bedroeg in 1996 ca. 1300 personen, voornamelijk Italiaanse leken.
- De begroting voor het bestuur van Vaticaanstad beloopt ca. 130 miljoen US Dollar per jaar.

Rechterlijke macht
- De rechterlijke macht voor Vaticaanstad wordt uitgeoefend door een Rechtbank van Eerste Aanleg, een Hof van Beroep en een Hof van Cassatie. Hier kunnen zowel civiele als strafzaken worden voorgelegd en kan in beroep worden gegaan, net zoals in andere landen gebruikelijk is. Voor het aanbrengen van strafzaken is er een officier van justitie voor Vaticaanstad, op dit moment Nicola Picardi.
- Deze rechtbanken zijn door paus Pius XI in 1932 ingesteld, in 1946 door paus Pius XII en in 1987 door paus Johannes Paulus II gereorganiseerd.
- In 2006 behandelden de Vaticaanse rechtbanken maar liefst 341 civiele en 486 strafzaken. Daarmee heeft Vaticaanstad statistisch gezien de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld. Deze hoge aantallen worden echter voornamelijk veroorzaakt door de vele miljoenen bezoekers van de Sint-Pieter en de Vaticaanse Musea, met alle tasjesroven, zakkenrollerij en kleine diefstallen en vernielingen van dien.

Grondwet
- Het bestuur van Vaticaanstad wordt geregeld in de Grondwet voor de staat Vaticaanstad. De eerste grondwet werd opgesteld in 1929 en is in 2000 vervangen door een herziene versie, die op 22 februari 2001 in werking is getreden.
- In de nieuwe grondwet is onder meer de functie van Gouverneur van de Staat Vaticaanstad geschrapt, aangezien dit ambt na de dood van markies Camillo Serafini, die dit ambt sinds de oprichting van Vaticaanstad in 1929 bekleedde, niet meer vervuld is. Zijn taken zijn overgenomen door de president van de Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad.
- De tekst van de Grondwet van Vaticaanstad: Deutsch - Italiano

Wet- en regelgeving
- In Vaticaanstad geldt in principe het Italiaanse recht, voorzover daar niet door middel van eigen wet- en regelgeving van is of wordt afgeweken. Met ingang van 1 januari 2009 moeten Italiaanse wetten echter eerst uitdrukkelijk worden goedgekeurd om ook in Vaticaanstad geldigheid te krijgen.
- Alle voor Vaticaanstad uitgevaardigde wetten en regels worden, in het Italiaans, gepubliceerd in een bijlage bij het officiële mededelingenblad van de Heilige Stoel: de Handelingen van de Apostolische Stoel (Lat.: Acta Apostolicae Sedis - AAS):
Bijlage bij de Acta Apostolicae Sedis van 23 september 1973,
met daarin regelgeving voor de staat Vaticaanstad
(voorzien van postzegels voor de verzending)Home > Vaticaanstad > Afdelingen - naar boven


- De VATICAANSE MUSEA -
(Musei Vaticani)Versiering boven de oude ingang
naar de Vaticaanse Musea
Profiel
- De Vaticaanse Musea behoren tot de belangrijkste ter wereld en beheren een haast ongeëvenaarde collectie kunst- en cultuurvoorwerpen, waaronder enkele van 's werelds belangrijkste kunstwerken, zoals de Piëta van Michelangelo alsmede diens fresco's in de Sixtijnse kapel, maar ook voor-christelijke kunst zoals de Romeinse Laocoongroep uit de 2 eeuw.

Onderdelen
- De Vaticaanse Musea omvatten meerdere aparte musea, collecties en galeriën, met als belangrijkste de Sixtijnse kapel, de Stanzen van Raphael, de Pinacotheek, het Gregoriaanse Egyptische Museun, het Gregoriaanse Etruskische Museum, het Chiaramonti Museum.

Enkele cijfers
- De kunstwerken zijn verdeeld over ruim 1400 zalen in diverse gebouwen binnen en buiten Vaticaanstad, worden onderhouden door ca. 250 mede- werkers en jaarlijks door ruim 3 miljoen mensen bezocht.Een rijkversierde zaal van de Vaticaanse Bibliotheek


Links
- Officiële website: Vatican Museums
- Foto's uit de collectie: Vatican Museums
- Reproducties uit de Vaticaanse Musea: www.vaticanart.com
- De mozaïekwerkplaats: Die Mosaikenmanufaktur des Vatikans


Home > Vaticaanstad > Afdelingen - naar boven


- De VATICAANSE POLITIE -
(Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano)


Inleiding
- Vaticaanstad heeft een eigen politiekorps, dat onder de naam Gendarmerie bestaat uit ca. 130 man. Hun uniform is donkerblauw en voorzien van de insignia van Vaticaanstad.
- De Vaticaanse Gendarmerie staat los van de Zwitserse Garde, die onderdeel is van de pauselijke hofhouding en speciaal belast is met de bescherming van de Paus.

Verantwoordelijkheid
- De Vaticaanse politie is verantwoordelijk voor de beveiliging van het Vaticaanse staatsgebied en de bijbehorende exterritoriale zones.
- Het politietoezicht op het Sint Pietersplein, de beveiliging van de Paus buiten het Vaticaan, alsmede de bescherming van Vaticaanstad tegen bedreigingen van buiten de muren, wordt overgelaten aan het inspectoraat-generaal bij het Vaticaan, dat een autonoom onderdeel is van de Italiaanse politie. Deze regeling berust op de Lateraanse Verdragen.

Leiding
- De Vaticaanse Gendarmerie staat sinds 3 juni 2006 onder leiding van Domenico Giani.
- Zijn voorganger was Camillo Cibin, die deze functie gedurende maar liefst 40 jaar heeft uitgeoefend, nadat hij voordien al 18 jaar bij de Vaticaanse politie had gewerkt. Cibin is daarmee verantwoordelijk geweest voor de veiligheid van vier pausen, zowel in Rome als op hun buitenlandse reizen.Paus Benedictus XVI in
de open witte jeep met
politiechef Camillo Cibin
zittend naast de chauffeur
Geschiedenis
- het huidige Vaticaanse politiekorps is de opvolger van de Gendarmeria Pontificia, die echter een meer militair karakter had. Dit korps werd in 1970 door paus Paulus VI opgeheven en vervangen door een civiel politiekorps onder de naam Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano.
- In 2002 wijzigde paus Johannes Paulus II de naam weer in Gendarmerie, maar in het spraakgebruik wordt de term Vigilanza nog steeds wel gebruikt als aanduiding voor de Vaticaanse politie.


Links
- Vaticaanse documentatie: Gendarmeria
- Insignia van de Vaticaanse politie: Vatican Insignia
- Wikipedia-artikel: English - Deutsch
- Idem over de Gendarmeria Pontificia: Italiano
- Oude uniformen van de Gendarmeria Pontificia
- Artikel over Camillo Cibin: Schutzengel der Päpste flattert davon
- Idem: Il comandante razza Piave


Home > Vaticaanstad > Afdelingen - naar boven


- De VATICAANSE BRANDWEER -
(Corpo dei Vigili del Fuoco dello Stato della Città del Vaticano)


Inleiding
- Naast politie kent Vaticaanstad ook een eigen brandweerkorps. Dit bestaat uit ruim 20 man onder leiding van een commandant en is 24 uur per dag paraat. Formeel valt het korps onder de technische dienst van Vaticaanstad.


Paus Benedictus XVI met de leden en de ladderwagen
van het Vaticaanse brandweerkorps


Materieel
- De Vaticaanse brandweer beschikt tegenwoordig over een ladderwagen van Mercedes-Benz, alsmede over diverse kleinere en ondersteunende voertuigen. Al deze auto's zijn geschonken door buitenlandse autofabrikanten of brandweerkorpsen.
- Voor grote branden die de capaciteit van het eigen korps te boven gaan, wordt de brandweer van de stad Rome ingeschakeld.


Een terreinwagen van de Vaticaanse brandweer

Geschiedenis
- De eerste brandweer in Rome werd tijdens Franse bezetting in 1810 opge- richt naar het voorbeeld van de sapeurs-pompiers zoals die in Parijs bestonden.
- Na de terugkeer van de Paus werd deze brandweer in een militaire eenheid omgezet en in het pauselijke leger opgenomen. In 1827 veranderde paus Leo XII dit korps weer in een civiele instelling en bracht haar onder gezag van de gouverneur van Rome. De structuur behield nog wel een militair karakter.
- Na de ondergang van de Kerkelijke Staat in 1870 bleef er nog slechts een klein korps binnen het Vaticaan over. In 1941 liet paus Pius XII het brand- weerkorps zo grondig moderniseren, dat dat jaar als het begin van de huidige Vaticaanse brandweer kan worden gezien.


Links
- Die Feuerwehrfahrzeuge des Vatikan
- „Wasser marsch!“ – Die Feuerwehr des Papstes
- Die Feuerwehr des Papstes


Home > Vaticaanstad > Afdelingen - naar boven


- Het VATICAANS OBSERVATORIUM -
(Specola Vaticana)Profiel
- Vanoudsher beschikt de Heilige Stoel over een eigen observatorium (sterrewacht) voor het verrichten van sterrekundige waarnemingen. Aanvankelijk was deze in Vaticaanstad gevestigd, maar tegenwoordig bevinden de telescopen zich op Mount Graham in Arizona in de Verenigde Staten.

Personeel
- De Vaticaanse sterrenwacht wordt bemand door ca. 12 Jezuïten en 5 andere personen. De leiding is sinds augustus 2005 in handen van pater José Gabriel Funes SJ. Zijn voorganger pater George V. Coyne SJ bekleedde deze functie sinds 1978.

Links
- Officiële website: www.vaticanobservatory.org

Geschiedenis
- Reeds in 1582 had paus Gregorius XIII astronomische gegevens nodig voor zijn kalenderhervorming en richtte daartoe een commissie op onder leiding van de jezuït Christoph Clavius. Sindsdien bleven de pausen geïnteresseerd in en bevorderden zij astronomisch onderzoek, onder meer door het opricht- en van observatoria: het Observatorium van het Romeins College (1774-1878), het Observatorium van het Capitool (1827-1870) en het "Specula Vaticana" (1789-1821) in de Toren van de Winden binnen de muren van Vaticaanstad.
- Voortbouwend op deze tradities en ook om de hardnekkige beschuldigingen te ontkrachten, als zou de Kerk vijandig staan tegenover de wetenschap, richtte paus Leo XIII in 1891 het "Specola Vaticana" (Vaticaans Observatorium) op en situeerde het op een heuvel achter de St. Pietersbasiliek.
- Omdat de steeds sterker wordende verlichting van de stad Rome de observatie bemoeilijkte, verplaatste paus Pius XI het observatorium in 1935 naar Castel Gandolfo, in de Albaanse heuvels, zo'n 35 km zuid-westelijk van Rome.Het observatorium in Castel Gandolfo

- Toen ook in Castel Gandolfo het licht uit de omgeving de observatie ging bemoeilijken, werd in 1981 in Tucson, Arizona, in de Verenigde Staten een tweede onderzoeksafdeling opgericht, de Vatican Observatory Research Group (VORG). Aldaar heeft zij kantoren bij het Steward Observatorium van de Universiteit van Arizona, één van 's werelds grootste en meest moderne centra voor sterrenkundige observatie.
- In 1993 werd, in samenwerking met het Steward Observatorium, de bouw voltooid van de Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) op Mount Graham, Arizona, de waarschijnlijk beste observatiepost in de Verenigde Staten.


Home > Vaticaanstad > Afdelingen - naar boven


- De ZOMERRESIDENTIE in CASTEL GANDOLFO -Inleiding
- Castel Gandolfo is vooral bekend als de zomerresidentie van de Paus. Deze bevindt zich in de gelijknamige plaats van zo'n 8000 inwoners, gelegen in de Albaanse Heuvels en aan de oevers van het Albaanse meer, op zo'n 35 kilometer zuid-westelijk van de stad Rome.
- De pauselijke bezittingen bestaan uit de zomerresidentie en diverse landgoederen met een totale oppervlakte van 0,55 km2, een gebied dat dus groter is dan Vaticaanstad.
De pauselijke zomerresidentie in Castel GandolfoZomerresidentie
- De pauselijke zomerresidentie is een hoofdzakelijk 18e-eeuws paleis, waar de Paus elk jaar in de maand augustus zijn intrek nam om de hitte van de stad Rome te ontwijken.
- Het gebruikelijke zondagse Angelusgebed sprak hij dan uit vanaf het balkon dat uitziet op de binnenplaats van deze residentie. Voor de woensdagaudiëntie vloog de Paus echter meestal per helicopter terug naar Vaticaanstad.
- Paus Franciscus heeft sinds het begin van zijn pontificaat in 2013 geen gebruik meer gemaakt van het zomerverblijf in Castel Gandolfo.
- Paus Pius XII (1939-1958) en paus Paulus VI (1963-1978) zijn in dit paleis overleden.

Landgoederen
- Naast de zomerresidentie behoren tot het pauselijke complex in Castel Gandolfo ook enkele landgoederen met prachtige tuinen en, tot voor kort, een landbouwbedrijf. Op de landgoederen bevinden zich o.m. restanten van één van de beroemdste villa's uit de Romeinse oudheid: het Albanum Domitiani, het grootse landhuis van de Romeinse keizer Domitianus (81-96 v.Chr)

Exterritoriaal
- De pauselijke zomerresidentie en de landgoederen vormen een exterritoriale zone, wat inhoudt dat ze weliswaar tot het Italiaanse grondgebied behoren, maar juridisch rechtstreeks onder het gezag van de Heilige Stoel vallen.


     Luchtfoto's van de pauselijke zomerresidentie in Castel Gandolfo,
met op de onderste foto goed zichtbaar de koepels
van het Vaticaanse Observatorium.Landbouwbedrijf
- Tot het pauselijke complex in Castel Gandolfo behoorde tot 2003 tevens een landbouwbedrijf, waar een dozijn koeien (Fries stamboekvee), lammeren en kippen werden gehouden. De melk van de koeien was voor een deel bestemd voor gebruik in de pauselijke huishouding, de rest voor medewerkers van het Vaticaan. Dit landbouwbedrijf is beëindigd omdat de exploitatie niet langer rendabel bleek. De melk voor de pauselijke huishouding zal voortaan uit Zwitserland worden betrokken.

Geschiedenis
- Medio 17e eeuw werd onder de pausen Urbanus VIII en Alexander VII het voormalige fort van de Savelli's in Castel Gandolfo verbouwd en werden landerijen en wijngaarden in het gebied van de Villa van Domiziano aange- kocht, waarop een nieuwe villa werd gebouwd. In de 18e eeuw werd een en ander flink uitgebreid omdat steeds meer Romeinse families zich in Castel Gandolfo ophielden.
- Het huidige complex is het resultaat van de samenvoeging van enkele aan elkaar grenzende bezittingen bij het pauselijk zomerpaleis, waarbij de Giardino del Moro behoren: een tuin van beperkte afmetingen die nog steeds in oorspronkelijke staat is. Paus Clemens XIV Ganganelli vond in 1773 de Moro Tuin te klein en wilde een grotere tuin om in te kunnen wandelen. Dit werd gerealiseerd door de aankoop van de Villa Cybo en een ander stuk land, waaardoor de tuin uiteindelijk met 3 hectare vergroot werd.
- Na de inname van de Pauselijke Staat door de Italiaanse troepen werden de pauselijke bezittingen in Castel Gandolfo 60 jaar lang aan hun lot overgelaten, aangezien de Paus het Vaticaan niet meer verliet. Pas na het afsluiten van de Lateraanse Verdragen in 1929 werd Castel Gandolfo opnieuw de pauselijke zomerresidentie. Tevens werd toen de Villa Barberini aangekocht, waarin nieuw ontworpen tuinen werden aangelegd.
- In 1929 besloot paus Pius XI het complex te completeren door diverse aangrenzende landbouwgronden in de gemeente Albano aan te kopen, met de bedoeling er een klein landbouwbedrijf te vestigen. Tevens gaf hij opdracht tot restauratie en herinrichting van het pauselijke Paleis en liet hij de verschillende bezittingen met elkaar verbinden door middel van een viaduct tussen het paleis en de Villa Barberini.


Links en bronnen
- NCRegister: Benedict XVI and Francis Both Decline Castel Gandolfo
- Beknopt overzicht: Papal Summer Residence
- Info, foto's en overzichtskaart: The Pontifical Villas of Castel Gandolfo


Home > Vaticaanstad > Afdelingen - naar boven


© September 2005 -