VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Oosterse Kerken > Kerken zonder hiërarchie

Oosterse Katholieke Kerken zonder hiërarchie
Vijf van de Oosterse Katholieke Kerken
hebben geen hiërarchische structuur


Home > Oosterse Kerken > Kerken zonder hiërarchie - naar boven
ALGEMEEN


De Paus is niet alleen het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook van 23 met Rome geünieerde Oosterse Katholieke Kerken.

Naast de Oosterse Kerken onder leiding van een patriarch, een grootaartsbisschop, een metropolitiet of een bisschop, zijn er ook enkele geloofsgemeenschappen die geen hiërarchische structuur hebben omdat zij slechts uit enkele parochies of missiestaties bestaan. Toezicht en de bediening van aan bisschoppen voorbehouden sacramenten is dan in handen van een bisschop uit de Rooms-Katholieke Kerk of een andere Oosters-Katholieke Kerk.


Home > Oosterse Kerken > Kerken zonder hiërarchie - naar boven
ALBANEES-KATHOLIEKE KERK


De Albanees-Katholieke Kerk telt ca. 3500 gelovigen in Albanië.

Hoofd: De apostolisch administrator voor Zuid-Albanië, sinds 1996 Mgr. Hil Kabashi OFM.

Structuur: Deze Kerk bestaat slechts uit een parochie in Shkodra en een parochie in Tirana, alsmede een missiestatie in Kroatië.

Liturgie: Volgens de Latijnse ritus met het Albanees als liturgische taal.

Geschiedenis:

De Albanees-Katholieke Kerk ontstond toen in de 18e eeuw een kleine geünieerde parochie werd gesticht in de plaats Shkodra, die in 1856 werd verheven tot apostolisch vicariaat, waarbij de Jezuïeten verantwoordelijk werden voor de zielzorg. Tijdens het Communisme moest deze kerk het zonder geestelijken doen. Pas na de val van het Communisme in 1992 konden er weer nieuwe structuren worden opgebouwd met hulp van de bisschop van Lungro.


Home > Oosterse Kerken > Kerken zonder hiërarchie - naar boven
GRIEKS-KATHOLIEKE KERK


De Grieks-Katholieke Kerk telt ca. 2300 gelovigen in Griekenland.

Mgr. Manuel Nin

Hoofd: De titulair exarch van Gratianopolis, Mgr. Manuel Nin OSB (sinds 2016).

Structuur: De Grieks-Katholieke Kerk kent slechts enkele priesters. De gelovigen zijn allen woonachtig in of nabij Athene.

Liturgie: Volgens de Byzantijnse ritus met Grieks als liturgische taal.

Geschiedenis:

In de 19e eeuw kwamen door missiewerk van de Iers-Amerikaanse priester John Marangos drie missiestaties in de omgeving van Thessaloniki tot stand en werd in 1895 zelfs een seminarie in Constantinopel geopend. Onder Turkse druk moesten de gelovigen rond 1920 echter vertrekken: die van het platteland gingen naar het Griekse deel van Macedonië, die uit Constantinopel naar Athene. Zij kwamen te vallen onder een in 1932 door Rome opgericht exarchaat.

Links:

De Gemeenschap van St. Johannes Chrysostomus: rumkatkilise.org GB


Home > Oosterse Kerken > Kerken zonder hiërarchie - naar boven
RUSSISCH-KATHOLIEKE KERK


De Russisch-Katholieke Kerk omvat ongeveer 3500 gelovigen, die in diaspora wonen in de Verenigde Staten, Canada, Australië en diverse Europese landen.

Structuur: Er zijn drie parochies in de Verenigde Staten: O.L. Vrouw van Fatima in San Francisco, St. Andreas in El Sequndo, St. Michael in New York, alsmede één in Montreal (Canada) en in Melbourne (Australië). Deze vallen onder de betreffende lokale Rooms-katholieke bisschoppen.
In Rome bevindt zich het Russisch College (Lat.: Russicum) dat in 1929 onder supervisie van de Jezuïten werd opgericht om geestelijken op te leiden voor de zielzorg onder Russische emigranten en in Rusland zelf.

Liturgie: Volgens de Byzantijnse ritus met het Russisch of het Oudslavisch als liturgische taal.

Geschiedenis:

In het begin van de 20e eeuw werd meermalen gepoogd om ook in Rusland een geünieerde Kerk te stichten, naar het voorbeeld van de Oekraïens-Katholieke Kerk. Dit lukte echter pas in 1917. Als gevolg van de Communistische machtsovername ging deze Kerk al gauw weer ten onder.

In 1928 lukte het om in Harbin in China een missiestatie op te richten voor Russen die aldaar in ballingschap leefden, maar ook dit was niet van lange duur. Zowel het exarchaat in Rusland als dat in China zijn reeds lange tijd vacant.

Links:

- Parochie O.L. Vrouw van Fatima in San Francisco: www.byzantinecatholic.org US
- Parochie St. Michael in New York: www.stmichaelruscath.orgUS

Home > Oosterse Kerken > Kerken zonder hiërarchie - naar boven
WIT-RUSSISCH-KATHOLIEKE KERK


De Wit-Russisch-Katholieke Kerk omvat ca. 5.000 gelovigen die voor het grootste deel in Witrusland, maar ook in diaspora in de Verenigde Staten en in Engeland leven.

Hoofd: Deze kerk kent geen hoofd, maar valt onder de verantwoordelijkheid van een apostolisch visitator, Mgr. Jan Sergej Gajek.

Structuur: Er zijn tegenwoordig 12 parochies in Witrusland met zes priesters en drie diakens. Voorts is er een parochie in Chicago, Illinois, VS en een missiestatie in London, die in 1947 werd gesticht voor de Wit-Russen die na de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittanië kwamen. Daarnaast is er nog het heiligdom Unitow Podlaskich w Kostomlotach in Polen.

Liturgie: Volgens de Byzantijnse ritus met het Wit-Russisch als liturgische taal.

Geschiedenis:

De Wit-Russisch Katholieke Kerk ontstond toen tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de geünieerde gelovigen een exarchaat werd opgericht. In 1946 werden zij echter weer gedwongen in de Orthodoxe Kerk opgenomen en werden hun leiders gedeporteerd.

Na het einde van de Sovjet-Unie in 1991 stond de Witrussische regering in 1992, naast de Rooms-Katholieke Kerk van de Poolse minderheid, de vorming van een exarchaat van de geünieerde Kerk toe, die zich echter nauw aansloot bij haar oorspronkelijke Oekraïense moederkerk.

In 1993 was paus Johannes Paulus II van plan om de Wit-Russisch-katholieke parochies in te lijven bij het Rooms-katholieke bisdom Grodno, maar dat ging na heftig protest door de geünieerden niet door.


Home > Oosterse Kerken > Kerken zonder hiërarchie - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021